Правителство на Федерална Република Германия
Проект: "Консултантска помощ и
Модернизиране на Областната управа
Пловдив / Република България"